ഡോ. വേണു വി. ഐഎഎസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ

യു വി ജോസ് ഐഎഎസ്

ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ