റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

 

ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ  നവീകരിച്ച ലൈബ്രറി &റീഡിംഗ് റൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം 27.5.2020 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബഹു.ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.