ഫോൺ മൊബൈൽ
  റവന്യൂ  മന്ത്രി 0471-2333670

9447672200

  പ്രൈവറ്റ്  സെക്രട്ടറി 0471-2518187 9447673300 
  അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518317 9496253850
  അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518988 9495104716
  അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518575 9847978220
  അസിസ്റ്റന്‍റ്  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518932 9947954040 
  ഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ
 കമ്മീഷണര്‍ 0471-2322830  9747542020
 ജോയിന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ 0471-2322947   9847936680 
 അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷ ണര്‍ (എല്‍.എ) 0471-2322796   8547610001
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷ ണര്‍  (എല്‍.ആര്‍) 0471-2321229   8547610002
 അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷ ണര്‍ (സീനിയോറിറ്റി സെല്‍) 0471-2336965   8547610003 
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷ ണര്‍ (ഡി.എം)  0471-2324120  8547610004
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷ ണര്‍ (ആര്‍.ഇ)  0471-2322606  8547610010
സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍  0471-2322569  8547610007
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍-2  0471-2322569  8547616029
    ഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ
  ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് & ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍  0471-2322830 9747542020 
  സെക്രട്ടറി 0471-2322839 9446534818 
  അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 0471-2328149 8547610017
  ലോ ആഫീസര്‍ 0471-2321093  
  ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ 0471-2321093