റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

 

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
ചാർജ്ജ് ഓഫീസറുടെ പേര്:  ശ്രീ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ.എ.എസ്, ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ, ലാൻഡ് റവന്യൂ
ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ:  0471-2322947
മൊബൈൽ നമ്പർ:  9847936680