റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issue Date Download
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ് വി ഒ തസ്തിക - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുത്തരവാകുന്നു 19/02/2024
01/01/2016 മുതൽ 31/12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്ക്/എസ്.വി.ഒ തസ്തികയിലെ സംസ്ഥാന തല അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 19/02/2024
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ എസ്.വി.ഒ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ  ലിസ്റ്റ് 25/05/2023
1/1/2016 മുതൽ 31/12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്ക്/എസ്.വി.ഒ തസ്തികയിലെ താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 23/05/2023
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ-ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക 23/05/2023
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ-ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക 25/04/2023
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ-ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവ് 01/04/2023
01/01/2016 മുതൽ 31/12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്ക്/ എസ് വി ഒ തസ്തികയിലെ അന്തിമ  ഒഴിവുവിവര പട്ടിക  14/02/2023
01/01/2016 മുതൽ 31/12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്ക്/ എസ് വി ഒ തസ്തികയിലെ താത്കാലിക ഒഴിവുവിവര പട്ടിക  19/10/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ എസ്.വി. ഒ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ  ലിസ്റ്റ് 08/08/2022
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം - താത്കാലിക  മുൻഗണന പട്ടിക 20-06-2022  
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 27/03/2022
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് മുൻഗണന പട്ടിക 18/06/2021
യു.ഡി.സി/എസ്.വി.ഒ തസ്തികയിലെ 01-01-2013 മുതൽ 31-12-2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റ് 22/01/2018