preview

Title

Issue Date Download
സ.ഉ.(സാധാ).നം.2485/2021/റവ; തീയതി :30/07/2021  
റവന്യൂ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം  - റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
30/07/2021 view
സ.ഉ.(സാധാ).നം.99/2021/ITD; തീയതി :23/07/2021
ഇ ഗവെർണൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡെസ്‌ക്ടോപ്പുകൾക്ക് പകരം ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ procure ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവ്
23/07/2021 view
2008 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും-വകുപ്പ് 27(എ) പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നതിനായുളള ഫീസ് നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് 25/02/2021 view
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അട്ടപ്പാടി ആസ്ഥാനമായി ഒരു ട്രൈബൽ താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു 20/02/2021 view
റവന്യൂ രേഖകളിൽ പുരയിടം, തരിശ്, നിലം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതും വനംവകുപ്പിന്റെ  ജണ്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ കൈവശ ഭൂമി 1964 ലെ പതിവ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുളള സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പതിച്ചു നൽകുന്നത്-ഇടുക്കി, കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട,എറണാകുളം ജില്ലകൾ സംബന്ധിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ ത്യശൂർ ജില്ലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 25/01/2021 view

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 03/2021/സാനിവ ; തീയതി 17/01/2021 

സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറങ്ങളിൽ സ്ത്രീ / പുരുഷൻ / ട്രാൻസ് ജൻഡർ / ട്രാൻസ് സ്ത്രീ / ട്രാൻസ് പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന്  നിർദ്ദേശം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് 

17/01/2021 view
Revenue Department-Development of a comprehensive software for land acquisition activities in the state-Sanction accorded-orders issued 01/01/2021 view
ഭൂമി പതിവ്-പട്ടയ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തി നിജസ്ഥിതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നത് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 28/10/2020 view
1975 ലെ കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം-റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈടാക്കി വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള കേരള ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്റ്റം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുളള അനുമതി ഉത്തരവ് 03/11/2020 view

1971 ന് മുമ്പ് കുടിയേറിയതും വനം വകുപ്പിന്റെ ജണ്ടക്കു പുറത്തുളളതുമായ ഇടുക്കി, കഞ്ഞിക്കുഴി വില്ലേജുകളിലെ കൈവശക്കാര്‍ക്കു കൂടി 1964 ലെ ഭൂമി പതിവ് ചട്ട പ്രകാരം പട്ടയം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

28/09/2020 view

റീസര്‍വ്വെ റിക്കാര്‍ഡില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിസ്തീര്‍ണ്ണം അടിസ്ഥാന രേഖയായി കണക്കാക്കി മാത്രമേ പോക്കുവരവ് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാന്‍ പാടുളളൂയെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം -സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

15/09/2020 view

ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ്-പ്രളയം 2020-പ്രളയക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശ്വാസ ധന സഹായ ഫണ്ട് അതാത് ജില്ലാകളക്ടർമാർക്ക് അനുവദിച്ചതിനു ശേഷം തഹസീൽദാർ മുഖാന്തിരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

14/09/2020 view

റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള  പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

26/08/2020 view

മതം മാറിയ വ്യക്തികള്‍ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ മതം, പേര് എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക/ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീക്യത മതസംഘടനകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

23/07/2020 view

പത്മശാലി സമുദായത്തെ സംസ്ഥാന OBC പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

03/07/2020 view

1963 ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമം വകുപ്പ് 101(2)(ബി) പ്രകാരം ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം വിനിയോഗിച്ച് കാരായ്മ കുടിയാന്‍മാര്‍ക്ക് ക്രയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിലെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു -പരിപത്രം

16/7/2020 view

1963 ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമം വകുപ്പ് 101(2)(b) പ്രകാരം ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പ് കൂടിയാന്‍മാരുടെ കൈവശ ഭൂമി അവര്‍ക്ക് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് -സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് -പരിപത്രം

30/6/2020 view

Disaster Management Department -Entrusting C-Dit for developing the additional modules for comprehensive disaster management portal -Sanction accorded-Orders issued

19/6/2020 view

പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി ആണെങ്കിൽ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഭൂമി എന്ത് ആവശ്യത്തിന് പതിച്ചു നൽകിയത് എന്ന്  രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നും, 1960 ലെ assignment act പ്രകാരം ആണ് പതിച്ചു നൽകിയത് എങ്കിൽ അത്  posession  സെര്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നും ഉള്ള   സുപ്രധാന നിയമം.

29/7/2020 view

ചക്രവർ  സമുദായത്തെ എസ് .ഇ .ബി .സി  പട്ടികയിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

16/03/2020 view
കേരള കർഷക  തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് - വരിസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്  -GO :No 27246/Leg.C2/2018/Law dated 16-01-2020 16/01/2020 view
ഭൂമിയുടെ പോക്കുവരവ് ഫീസ് പുനര്‍ നിര്‍‍‍ണ്ണയം ചെയ്ത ഉത്തരവ് 19/05/2020 view
കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം-കെട്ടിട നികുതി/ആഡംബര നികുതി പുതിയ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 08/05/2020 view
കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും - വകുപ്പ് 27 എ, ചട്ടം        (4 ഡി) പ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30/4/2020 view
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ അയ്യന്‍കുന്ന് വില്ലേജ് വിഭജിച്ച് കരിക്കോട്ടക്കരി ആസ്ഥാനമായി പുതിയ വില്ലേജ് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് 20/4/2020 view
വില്ലേജ്  ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പുകള്‍ക്കും തണ്ടപ്പേര്‍ പകര്‍പ്പുകള്‍ക്കും ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച് കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് 06/04/2020 view
കേരള നെല്‍ വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമം-ഉത്തരവുകള്‍ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24/03/2020 view
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽപ്പെട്ട പഡ്രെ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജിനെ പഡ്രെ കാട്ടുകുക്കെ എന്നീ രണ്ട് സ്വന്ത്രത്ര വില്ലേജുകളായി വിഭജിച്ച് ഉത്തരവാക്കുന്നത്  7/02/2020 view  
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചെറുവത്തൂർ വില്ലേജ് വിഭജിച്ച് തുരുത്തി എന്ന പുതിയ വില്ലേജ് രൂപീകരിച്ച്  കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  12/11/2019 view
സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കുള്ള സംവരണം - സർക്കാർ ഉത്തരവും സാക്ഷ്യപത്രത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറവും  12/02/2020
സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ ഭൂ-ഉടമകൾക്കും സംസ്ഥാനം മുഴുവനും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ ആധാർ അധിഷ്ഠിത യുണിക്  തണ്ടപ്പേർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ReLIS സോഫ്ട്‍വെയറിൽ ഭൂഉടമകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സംബന്ധിച് 12/02/2020 view
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ "ശൈവ വെള്ളാള "സമുദായത്തെ സംസ്ഥാന ഒ .ബി .സി  പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ  ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് 25/01/2020 view
നെൽവയൽ -തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം - സ്വഭാവവ്യതിയാനം അനുവദിക്കുന്ന ഭൂമിക്കു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് -സർക്കാർ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്   15/12/2018 view
നെൽവയൽ -തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം - സ്വഭാവവ്യതിയാനം അനുവദിക്കുന്ന ഭൂമിക്കു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  9/12/2019 view
റലിസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഒറിജിനൽ ആധാരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 08/12/2019
അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ എന്ന പേര് തഹസിൽദാർ (ഭൂരേഖ) എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 27/04/2017
റവന്യൂ റിക്കവറി - തഹസിൽദാർമാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ TSB അക്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  GO(Rt) No 9070/2019/Fin date 18.11.2019 18/11/2019 view
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - അപ്പീൽ അധികാരിയെ നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 02/11/2019 view
എൽ.ആർ.എം പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 26/08/2017 view
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019 -20  പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട്  - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണാനുമതി - കൊല്ലം ജില്ല 28/10/2019 view
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019 -20  പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട്  - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണാനുമതി - പാലക്കാട് ജില്ല 03/09/2019 view
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019 -20  പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട്  - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണാനുമതി - കൊല്ലം,പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ 03/09/2019 view
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019 -20  പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട്  - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണാനുമതി - തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ 03/09/2019 view
കര്‍ഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിന് ട്രഷറി അക്കൌണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 15/07/2019
വൺ & സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി ആജീവനാന്തം ആക്കിയത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 01/07/2019
പ്രോജക്ട് മാനേജ് മെൻ്റ് യൂണിറ്റ് നടപ്പിലാക്കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 25/06/2018
മിശ്ര വിവാഹിതരുടെ മക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 08/05/2019
വില്ലേജ് ഒഫീസ് പേര് പുനർ നാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 30/01/2019
വില്ലേജ് ഒഫീസ് മാന്വൽ -  തുക അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 28/03/2019
കോടാങ്കി നായ്ക്കൻ സമുദായത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 07/03/2019
നായിഡു സമുദായത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 07/03/2019
പ്രളയദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  ചുമതല താത്കാലികമായി തഹസിൽദാർ (എൽ.ആർ) ന് കൈമാറുന്നത്  08/03/2019
റവന്യൂ ഇ പെയ്മെന്റ് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് (സ. ഉ (കൈ)180/2018/റവ) 10/05/2018
കേരള ഓൺലൈൻ മൈനിങ് പെർമിറ്റ് അവാര്‍ഡിങ് സര്‍വീസസ്-ഇ-പാസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള ഏകോപനം -സംബന്ധിച്ച് 10/04/2018
ലാൻഡ് റവന്യൂ മാന്വൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 22/01/2019
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പോക്ക് വരവ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വില്ലേജുകളില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സ് പെയ്മെന്റ് വഴി കരം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16/02/2016
ReLIS സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 17/10/2015
വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍റിന് കരം രസീത് എഴുതുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് 27/05/2015
ഇ-ട്രഷറി -Online Receipt Accounting System 30/07/2014
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 30 വില്ലേജോഫീസുകൾ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 29/05/2013
ReLIS മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 13/04/2012
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ യൂണികോഡ് അധിഷ്ഠിത മലയാളം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് 21/08/2008