റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ഇനം/വിഷയം തീയതി ഡൗൺലോഡ്

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 BA 6677) 4 ടയറുകൾ മാറുന്നതിന് (SIZE 155/80 R14)  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

17/11/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 AQ 6816) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കാവശ്യമുള്ള  സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

23/10/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ KL-01-BL-2375 നമ്പർ (ഇന്നോവ) ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ  സീറ്റ് കവറുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

02/10/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 BR 7011) 2 ടയറുകൾ മാറുന്നതിന് (SIZE 215/75 R15)  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

26/08/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 BL 2357) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കാവശ്യമുള്ള  സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

15/07/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 BE 2286 ) 2 ടയറുകൾ മാറുന്നതിന്  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് 

02/07/2021 Download

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ (KL 01 AQ 6816) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കാവശ്യമുള്ള  സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് 

02/07/2021 Download

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

03/03/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

28/02/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

 

05/02/2021

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ  ബീക്കണ് ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്

 

06/11/2020

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

 

3/12/2020

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

 

3/12/2020

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

 

7/11/2020        

 

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

 

6/11/2020        
ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലേക്ക് ബീക്ക​​ൺ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്
 
6/11/2020       
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് -ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ  ടയറുകൾ മാറ്റുന്നതിന്
21/10/2020       ↓
 

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ  ടയറുകൾ മാറ്റുന്നതിന്

7/10/2020       ↓
Quotation Notice : For creating content for social media platforms of Commissioner,  Disaster Management,  Kerala
25/08/2020      
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്  18/08/2020      
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ വാഹനത്തിന്  പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങൽ - ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 05.06.2020
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ വാഹനത്തിന്  പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങൽ - ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 15/05/2020
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ മാറ്റുന്നതിന്  12/03/2020
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  - ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സ്പെയർ പാർട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്  27/02/2020
ഔദ്യോഗിക വാഹനം - എ സി യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി -ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  14/01/2020
വാഹനത്തിന്  പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങൽ - ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  24/12/2019
വാഹനത്തിന്  പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങൽ - ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  17/12/2019
വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി- സ്പെയർപാർട്സുകൾ 18/11/2019
വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി- സ്പെയർപാർട്സുകൾ 16/11/2019
വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി- സ്പെയർപാർട്സുകൾ 03/09/2019
ഓണാഘോഷ സമാപനഘോഷയാത്ര - ഫ്ലോട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് - ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്   
കാൻ്റീൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് 03/08/2019
വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി- സ്പെയർപാർട്സുകൾ  27/07/2019
വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്  10/06/2019
വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 09/05/2019
വാഹനം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 24/04/2019
ജനറേറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 08/03/2019
ജീപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 01/03/2019