റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issue Date Download

വില്ലേജിലെ എല്ലാ ഭൂവുടമകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

15/09/2021 view

Mines & Minerals  - NOC for granite quarrying from Government Land (Revenue Poramboke) - Fixing up time frame for the procedure to be followed- Instructions issued

02/07/2021 view
സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ യഥാസമയം സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 23/06/2021 മുതൽ 27/06/2021 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  08/06/2021 view
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 08/06/2021 view
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 15/04/2021 view

സർക്കുലർ നം. REV  - T2/13/ 2021 -REV തീയതി :14/04/2021 

കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്  - നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ

14/04/2021 view
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19/03/2021 view
Illegal mining and transportation of minerals -guidelines -reg 09/02/2021 view
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 18/02/2021 view
നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ -മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 8/10/2020 view
ഇതര വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി ലഭിച്ച ജീവനക്കാരെ  റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുളള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21/10/2020 view
നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുളള നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് 8/10/2020 view
ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 29/09/2020 view
1975 ലെ കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം-പുതിയ നിരക്കിൽ ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും ഈടാക്കുന്നത് 18/09/2020 view
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ തഹസീൽദാരെ ഡെപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത്   18/09/2020  view
കേരള നെൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും വകുപ്പ് 27 എ ചട്ടം(4 ഡി) പ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ  തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30/04/2020  view
ഹയർ സർവ്വേ - പഴയ സിലബസ്സ് - അനുതാപാവസരം 09/12/2019 view
കേരള  ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  ബോർഡ് - ഹിന്ദുസംവരണേതര സമുദായം - സാക്ഷ്യപത്രം 02/12/2019 view
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 08/11/2019 view
സർവ്വേ പരിശീലനം പരിത്യജിക്കൽ - പരിപത്രം, പത്രിക  14/11/2019 view
വകുപ്പ്തല പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 16/10/2019 view
കേരള നെൽവയൽ -തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2018 (ഭേദഗതി ) -ഭൂമിയുടെ  സ്വഭാവവ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഉൾക്കുറിപ്പ് ചേർക്കുന്നത്(സർക്കുലർ നമ്പർ REV /P 1 / 157 / 2019 -REV , തിയതി :23/ 05/ 2019 ) 23/05/2019 view
കെട്ടിട നികുതി - ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 21/06/2019 view
റെലിസ്-ഓണ്‍ലൈന്‍ പോക്കുവരവ്- ആധാരങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13/11/2018 view
നോൺക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 19/04/2016 view
വില്ലേജ്/താലൂക്ക്/റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേനയും വില്ലേജ്/താലൂക്ക്/റവന്യൂഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 05/09/2013 view