റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issue Date Download

ഭിന്നശേഷി ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ക്ലാർക്ക് /വിഎ തസ്തികയിൽ 

സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 

11/10/2023
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്    1/1/2018 - 31/12/2018 23/05/2023
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്    1/1/2018 - 31/12/2018 30/09/2022
ക്ലാർക്ക് /വി.എ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01/01/2017 - 31/12/2017 02/07/2021
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്    01/01/2017-31/12/2017 13/08/2019
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01/01/2016 - 31/12/2016 01/11/2018
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01/01/2014 - 31/12/2015 20/11/2017
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01/01/2011 - 31/12/2013 07/12/2016
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01/01/2009 - 31/12/2010 22/08/2014
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 10/9/1984 - 31/12/2008 16/04/2011
ക്ലാർക്ക് /വിഎ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് as on 10/9/1984 16/04/2011