റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Date Download
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-  പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 07/11/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം: തിരുവനന്തപുരം , തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 03/11/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 27/09/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം:തിരുവനന്തപുരം ,തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 21/09/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 10/07/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം -  ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2023 - തിരുവനന്തപുരം ,തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 04/07/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം:തിരുവനന്തപുരം ,തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 22/05/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം:തിരുവനന്തപുരം ,തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26/04/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 15/03/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  -  മാർച്ച്- ഏപ്രിൽ   2023  - പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01/03/2023  📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  07/02/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  - ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് 2023  - പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/01/2013 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം-പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  05/01/2023 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  - ജനുവരി 2023 - പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 18/12/2022 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം :പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  30/11/2022 📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  - ഡിസംബർ 2022 - പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

22/11/2022 

📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം- നവംബർ 2022 -പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്

28/10/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  - നവംബർ 2022 - പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

19/10/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  2022 ഒക്ടോബർ പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

16/09/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം -2022  ആഗസ്റ്റ് ബാച്ച് ഉത്തരവ് 

29/07/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ച്

07/07/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം  ജൂൺ 2022 പരിശീലനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്                                                      

23/06/2022

📥 
ചെയിൻ സർവ്വേ പരിശീലനം :പരിശീലന പരിപാടിയിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ച്                      

01/06/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലന പരിപാടി - ജീവനക്കാരെ  പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമം.

28/05/2022

📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 18/04/2022 - 18/05/2022 29/03/2022 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 07/03/2022 - 06/04/2022 21/02/2022 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 03/02/2022 - 05/03/2022 20/01/2022 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 03/01/2022 - 02/02/2022 15/12/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 1/12/2021 - 1/1/2022 17/11/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലന പരിപാടി - ജീവനക്കാരെ  പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമം. 16/10/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 20/10/2021 - 20/11/2021 06/10/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 13/09/2021 - 13/10/2021 05/09/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 02/08/2021 - 31/08/2021 26/07/2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം-2021 (10.05.2021 -09.06.2021) 20.04.2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം-2021 (01.03.2021 -30.03.2021) 18.02.2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം  2021 ഫെബ്രുവരി (01-02-2021-27-02-2021) 21.02.2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം  2021 ജനുവരി ബാച്ച് -ഒഴിവ് നികത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 06.01.2021 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം :04-01-2021 - 30-01-2021 24.12.2020 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/03 /2020 - 31 /03 /2020 20/02/2020 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം (പുനഃക്രമീകരിച്ചത്)  - ഫെബ്രുവരി 2020 29/01/2020 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/02/2020 - 29/02/2020 20/01/2020 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/01/2020 - 31/01/2020 - റിലിൻക്വിഷ്‌മെന്റ് 31/12/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/01/2020 - 31/01/2020 23/12/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 04/12/2019 - 31/12/2019 29/11/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/12/2019 - 31/12/2019 23/11/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/11/2019 - 30/11/2019 - റിലിൻക്വിഷ്‌മെന്റ് 28/10/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/11/2019 - 30/11/2019 19/10/2019 📥 
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/10/2019 - 31/10/2019 23/09/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/08/2019 - 31/08/2019 -റിലിൻക്വിഷ്മെന്റ് 29/07/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/07/2019 - 30/07/2019 22/06/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം (പുനഃക്രമീകരിച്ചത്) : 01/06/2019 - 29/06/2019 29/05/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/06/2019 - 29/06/2019 20/05/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം  - റിലിൻക്വിഷ്മെന്റ് 26/02/2019 📥
ചെയിൻ സർവ്വെ പരിശീലനം : 01/03/2019 - 30/03/2019 21/02/2019 📥 
൨൮-