സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/06/2019 view
പ്രമോഷന്‍ & ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ 10/06/2019  
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/02/2019  
യു.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/02/2019  
സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/02/2019