റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issued Date  Download

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ്

27/06/2023

സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ്

27/06/2023

സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക -സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ്

24/06/2023

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക -  സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ്

20/06/2023

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

17/06/2023

സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്- തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

17/06/2023

സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക -പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

17/06/2023

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

17/06/2023

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

06/06/2023
സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്- തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 06/06/2023
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക -പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 06/06/2023
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം - കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 06/06/2023
അപ്പർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 15/05/2023
ഫെയർകോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി അന്തിമ പട്ടിക 12/05/2023
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക -പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി അന്തിമ പട്ടിക 12/05/2023
സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്- തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി അന്തിമ പട്ടിക 12/05/2023
ഫെയർകോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി കരട് പട്ടിക 26/04/2023
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക -പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി കരട് പട്ടിക 26/04/2023
സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്- തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി കരട് പട്ടിക 26/04/2023
അപ്പർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സീനിയോറിറ്റി കരട് പട്ടിക 26/04/2023
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 25/02/2023
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സീനിയർ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 25/02/2023
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - യു. ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 25/02/2023
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 02/02/2023
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 12/08/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 12/08/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സീനിയർ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 12/08/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - യു. ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 12/08/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സീനിയർ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - യു. ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 01/04/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 01/04/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സീനിയർ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 01/04/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - യു. ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം 01/04/2022
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ്  06/11/2021
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് 06/11/2021
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - സീനിയർ ഗ്രേഡ്  ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ്  06/11/2021
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്  - യു. ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ്  06/11/2021
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതൽ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ  സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് 2006 സീനിയർ ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് 18.02.2021
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതൽ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ  സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് 2006 സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് 18.02.2021
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതൽ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് 2006-യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക്  സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് 18.02.2021
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതല് ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ  സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്സ് 2006-സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്   തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നത് 18/08/2020
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതല് ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ  സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്സ് 2006-സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്   തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നത് 18/08/2020
ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുതല് ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് വരെ  സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്സ് 2006-യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം/റീ അലോട്ട് മെന്റ് നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നത് 18/08/2020
ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലുളള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 33% ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് 13/07/2020
കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് -റേഷ്യേ സ്ഥാനക്കയറ്റം 16/06/2020
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് - കേഡർ സ്ട്രെങ്ത് പുനര്നിര്ണയിച്ച് ഉത്തരവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  18/02/2020
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് -റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം 18/07/2019  
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 24/08/2019