കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് -റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം 18/07/2019  
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 24/08/2019  
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/02/2019  
 സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/06/2019 view
പ്രമോഷന്‍ & ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ 10/06/2019  
സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ ഓർഡർ 26/02/2019