റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

 Title  Date  Download

ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് - 1/1/2019 - 31/12/2021

22/05/2023 📥

താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് -ഡ്രൈവർ തസ്തിക - 1/1/2019 - 31/12/2021  

02/02/2023 📥
സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് - ഡ്രൈവര്‍  01-07-2002 - 31-12-2018  28/05/2019 📥