റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Date Download
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്  - റേഷിയോ  പ്രൊമോഷൻ  - ഉത്തരവ്  17/10/2022  
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1-1-2018 to 31-12-2020) 29/06/2022  
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1-1-2018 to 31-12-2020) 12/01/2022
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് - 1-1-2015 to 1-12-2017 27/11/2018  
സി.എ പ്രൊമോഷൻ 18/07/2019