റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ശീർഷകം തീയതി ഡൗൺലോഡ്
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്. വി. ഒ. തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ് 30/11/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ്  22/11/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/എസ്.വി.ഒ തസ്തിക അപ്പീൽ അപേക്ഷകളിലെ തീരുമാനം സഥലംമാറ്റമനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു  16/11/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്. വി. ഒ. തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ് 27/06/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്. വി. ഒ. തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 2023 കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 09/06/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്. വി. ഒ. തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 2023 അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 08/06/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്. വി. ഒ. തസ്തിക- ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ് 25/05/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക് / എസ് വി ഒ തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക lrd.kerala.gov.in പോർട്ടലിലെ വ്യക്തിഗത ലോഗിനിൽ ലഭ്യമാണ്  26/04/2023 lrd.kerala.gov.in
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഉത്തരവ്  22/03/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ്  22/03/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ്  01/02/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഉത്തരവ്  01/02/2023
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം - ഭേദഗതി വരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ്  30/08/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ഉത്തരവ് 12/08/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥലംമാറ്റം- അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഭേദഗതി ഉത്തരവ്  02/07/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം 18/04/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥലംമാറ്റം 01/04/2022
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 10/10/2021
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 26/02/2021
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 19/02/2021
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 17/02/2021
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 14/10/2020
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 13/08/2020
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 10/02/2020
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 18/11/2019
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 05/09/2019
തസ്തികമാറ്റം - സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റിൽ നിന്നും സീനിയർ  ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് 05/09/20219
സീനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ- സ്ഥാനക്കയറ്റവും റീ- അലോട്ട്മെന്റും 08/07/2019