റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ശീർഷകം തീയതി ഡൌൺലോഡ്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്.  16/11/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റ - ഉത്തരവ് 09/11/2023
ജീവനക്കാര്യം:വില്ലേജ് ഓഫീസർ-റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ-ഹെഡ് ക്ലർക് തസ്തിക ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു  08/11/2023
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീമതി അജിത എസ് നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  25/09/2023
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീ ബൈജു ആർ എസ് നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പട്ടാമ്പി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു  23/08/2023
വില്ലേജ് ആഫീസര്‍ - റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ് 25/06/2023
വില്ലേജ് ആഫീസര്‍ - റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023  - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 23/06/2023
വില്ലേജ് ആഫീസര്‍ - റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 06/06/2023
വില്ലേജ് ആഫീസര്‍ - റവന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തിക - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023  - കരട് സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 26/04/2023
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീമതി.ഷൈജ.പി.എം ( വിഒ/എച് സി/ ആർ ഐ)- സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  09/03/2023
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീമതി.സിനി.എച്ച്.ഐ ( വിഒ/എച് സി/ ആർ ഐ) കണ്ണൂർ -തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  09/03/2023
ജീവനക്കാര്യം:വില്ലേജ് ഓഫീസർ-റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ-ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  തസ്തിക ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു   25/02/2023
ജീവനക്കാര്യം:കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽനിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചിരുന്ന ശ്രീ.ഗിരീഷ് കെ -തിരികെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിയമിച്ചു  ഉത്തരവാകുന്നു  21/02/2023
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീമതി.വെറോണി എ ( വിഒ/എച് സി/ ആർ ഐ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിനിയമിച്ചു  ഉത്തരവാകുന്നു  25/02/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തിക  സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  25/02/2023  
ജീവനക്കാര്യം:ശ്രീ സജി എസ് എസ് സീനിയർ ക്ലർക്കിനു വിഒ/എച് സി/ ആർ ഐ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  25/02/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തിക  സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദ് ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ്  25/01/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്  24/01/2023
ജീവനക്കാര്യം:വില്ലേജ് ഓഫീസർ-റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ-ഹെഡ് ക്ലർക് തസ്തിക ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു  19/01/2023
എൽ.എ.ൻ.എച്ച് 66 പാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ-ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. 14/12/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ -  സ്ഥലംമാറ്റം  ഉത്തരവ് 09/12/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ -  സ്ഥലംമാറ്റം  ഉത്തരവ് 21/10/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1-1-2018 to 31-12-2019) 16/09/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - ഓൺലൈൻപൊതു സ്ഥലംമാറ്റം ഭേദഗതി വരുത്തികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/08/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - ഓൺലൈൻപൊതു സ്ഥലംമാറ്റം ഉത്തരവ് 12/08/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക - ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 08/08/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - സ്ഥലം മാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തിക ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്  28/06/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റ - ഉത്തരവ് 18/04/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് 01/04/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് 13/01/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം  -  ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 22/10/2021
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് 08/10/2021
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം  -  ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 03/09/2021
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് 17/08/2021
വി.ഒ /എച്ച്.സി/ ആർ.ഐ സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും 19/02/2021
വി.ഒ /എച്ച്.സി/ ആർ.ഐ സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും 16/02/2021
എച്ച്.സി / ആർ.ഐ / വി.ഓ  സ്ഥാനക്കയറ്റം /സ്ഥലം മാറ്റം  21/01/2010
വി.ഒ /എച്ച്.സി/ ആർ.ഐ സ്ഥാനക്കയറ്റം ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 25/09/2019
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/റവന്യു ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം 05/09/2019
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/റവന്യു ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം/റീ അലോട്ട്മെന്റ്  - ഭേദഗതി 19/07/2019
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/റവന്യു ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം 05/07/2019  
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/റവന്യു ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും 22/09/2020