റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Date Download
01/01/2019 മുതല്‍ 31/12/2020 വരെയുളള കാലയളവിലെ തഹസീല്‍ദാര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ  ഒഴിവ് വിവരം താൽക്കാലികമായി  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്    04/11/2023
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡർ  - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ് 25/04/2023
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡർ  - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് 31/3/2023
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡർ  - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് 08/08/2022
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം  -താത്കാലിക  മുൻഗണന പട്ടിക 20-06-2022  
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/03/2022
കേരള റവന്യൂ സർവ്വീസ്  - തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് - അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 22/11/2021
01/01/2018 മുതല്‍ 31/12/2018 വരെയുളള കാലയളവിലെ തഹസീല്‍ദാര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സംസ്ഥാനതല താല്‍ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 18/06/2020
 01/01/2018 മുതല്‍  31/12/2018 വരെയുളള കാലയളവിലെ തഹസീല്‍ദാര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് വിവരം  17/06/2020
01.01.2018 മുതല്‍  31.12.2018  വരെയുളള കാലയളവിലെ   തഹസീൽദാർമാരുടെ ഒഴിവ് വിവരം താൽക്കാലികമായി  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്    20/05/2020
തഹസീൽദാർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്  2016 -2017 04/10/2019
തഹസിൽദാറിന്റെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്/എസ് എസ് 05/02/2019
01.01.2018 മുതൽ 31.12.2018  വരെയുളള കാലയളവിലെ  തഹസീല്‍ദാര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 03/03/2021
തഹസീൽദാർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്  2014-2015 25/5/2017
തഹസീൽദാർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്  2011-2013 4/2/2016