റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title

Issue Date Download

ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ/ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ പട്ടിക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

18/06/2024

01/01/2019 മുതൽ 31/12/2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ/ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

21/02/2024

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 5 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ കരട് പട്ടിക 

19/02/2024

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ കരട് പട്ടിക 

19/02/2024

സീനിയോരിറ്റി -ലാൻഡ് റെവന്യൂ വകുപ്പ് - 01-01-2019 മുതൽ 31-12-2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ  ഡി.റ്റി/ജെ.എസ് തസ്തികയിലെ സംസ്ഥാനതല താൽകാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു  ഉത്തരവാകുന്നു

01/10/2023

സീനിയോരിറ്റി -ലാൻഡ് റെവന്യൂ വകുപ്പ് - 01-01-2019 മുതൽ 31-12-2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ  ഡി.റ്റി/ജെ.എസ് തസ്തികയിലെ  ഒഴിവു വിവരം അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 

03/09/2023

1-1-2019 മുതൽ 31-12-2020 വരെയുള്ള ഡി.റ്റി/ജെ.എസ് തസ്തികയിലെ താത്കാലിക ഒഴിവു വിവരം

06/06/2023

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ്

18/05/2023

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ്

25/04/2023

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കേഡർ - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ   ലിസ്റ്റ് 

31/03/2023

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് കേഡർ  - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്. 

08/08/2022

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽ- അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1/1/2018 മുതൽ 31/12/2018 വരെ)

17-7-2022

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം - താത്കാലിക  മുൻഗണന പട്ടിക

20-06-2022  

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക

27/03/2022

DT/JS തസ്തികയിലെ താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1/1/2018 മുതൽ 31/12/2018 വരെ)

25/10/2021
DT/JS തസ്തികയിലെ അന്തിമ ഒഴിവു വിവരം (1/1/2018 മുതൽ  31/12/2018 വരെ) 03/09/2021
സീനിയോരിറ്റി - 0 1/0 1/2018 മുതൽ  31/12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ  DT/JS തസ്തികയിലെ ഒഴിവുവിവരം  07/07/2021
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - കരട് മുൻഗണന പട്ടിക  18/06/2021
ഡിറ്റി / ജെ.എസ്- അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് from 01-01-2016 to 31-12-2017
02/03/2020
ഡി.റ്റി / ജെ.എസ് പ്രൊവിഷണൽ 01-01-2016 - 31-12-2017 26/02/2019
ഡി.റ്റി / ജെ.എസ് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01-01-2014 - 31-12-2015 25/05/2017
ഡി.റ്റി / ജെ.എസ് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01-01-2009 - 31-12-2013 04/04/2016
ഡി.റ്റി / ജെ.എസ് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 01-01-1998 - 31-12-2008 01/12/2011