റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title  Issue Date Download
സീനിയോരിറ്റി:01/01/2020 മുതൽ 31/12/2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ എച്ച്.സി./ആർ.ഐ/വി.ഒ. തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ താൽകാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്  07/10/2023
01/01/2020 മുതൽ 31/12/2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ എച്ച്.സി./ആർ.ഐ.വി.ഒ. തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് വിവരം അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ് 21/09/2023
01/01/2020 മുതൽ 31/12/2021 വരെയുളള HC/RI/VO തസ്തികയിലെ താത്കാലിക ഒഴിവു വിവരം 06/06/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക  20/05/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ -ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക 18/05/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ -ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക  25/04/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ -ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 01/04/2023
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (1-1-2018 to 31-12-2019) 16-9-2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ/ ഹെഡ് ക്ലർക്ക്  കേഡർ  - ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ  ലിസ്റ്റ് 08/08/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക - ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 08/08/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ/ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ - സ്ഥലം മാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/07/2022
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - താത്കാലിക  മുൻഗണന പട്ടിക 20-06-2022  
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 27/03/2022
01/01/2018 മുതൽ 31/12/2019 വരെയുളള HC/RI/VO തസ്തികയിലെ താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 24/03/2022
01/01/2018 മുതൽ 31/12/2019 വരെയുളള HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ ഒഴിവ് വിവരം 19/7/2021
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - കരട് മുൻഗണന പട്ടിക 18/06/2021
01/01/2016 മുതൽ 31/12/2017 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്  07.12.2020  

01/01/2018 മുതൽ 31/12/2019 വരെയുളള HC/RI/VO തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് വിവരം

18.02.2021

01/01/2014 മുതൽ 31/12/2015 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

6.6.2017
 01/01/2011 മുതൽ 31/12/2013 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്  9.9.2015
01/01/2006 മുതൽ 31/12/2010 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 17.9.2011
1/01/1998 മുതൽ 31/12/2005 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 7.5.2011
10/9/1984 മുതൽ 31/12/1998 വരെയുളള  HC/RI/VO തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 7.5.2011