റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Date download
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് 20/11/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -  ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 18/11/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് 12/10/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -  ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12/10/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് 21/09/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -  ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 21/09/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -  ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം  - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 11/09/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 06/08/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 29/07/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 04/07/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 23/06/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക - പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് 16/06/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 14/06/2023 📥
തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് 06/06/2023 📥

തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക
12/05/2023 📥

തഹസിൽദാര്‍ / സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023 - കരട് സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക
26/04/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 03/02/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 30/01/2023 📥
തഹസിൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് 30/01/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 19/01/2023 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക  - ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  26/12/2022 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് 04/11/2022 📥
തഹസിൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം -ഉത്തരവ് 03/10/2022 📥
തഹസിൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം -ഭേദഗതി വരുത്തികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/08/2022 📥
തഹസിൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം -ഉത്തരവ് 12/08/2022 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക 26/7/2022 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 15/07/2022 📥
തഹസീൽദാർ  ഹയർഗ്രേഡ് 21/07/2022 📥
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡർ - ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉത്തരവ്  28/06/2022 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 19/05/2022 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം 18/4/2022 📥
തഹസീൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - നിയമനം - ഉത്തരവ് 08/04/2022 📥
തഹസീൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 01/04/2022 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം 17/03/2022 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -പ്രൊമോഷൻ /സ്ഥലംമാറ്റം 30/11/2021 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 27/08/2021 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം 18/06/2021 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം 26/02/2021 📥
തഹസീൽദാർ /സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് -സ്ഥാനക്കയറ്റം 18/02/2021 📥
തഹസീൽദാർ റേഷ്യോ ഹയർഗ്രേഡ് 01/02/2021 📥
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്- തഹസീൽദാർ/എസ്.എസ്-സ്ഥലം മാറ്റം 04/02/2021 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്. എസ് - ഹയർഗ്രേഡ് 04/09/2020 📥
തഹസില്‍ദാര്‍/എസ്.എസ്-സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 24/07/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 25/06/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം -ഭേദഗതി 16/06/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 15/06/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 05/03/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 09/01/2020 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 03/12/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്. എസ് - ഹയർഗ്രേഡ് 25/11/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 12/11/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം 29/10/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്. എസ് - ഹയർഗ്രേഡ് 07/09/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റം - ഭേദഗതി 07/09/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റം 06/09/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ് എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റം 21/08/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലം മാറ്റം 29/06/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് -സ്ഥലം മാറ്റം 28/06/2019 📥
തഹസിൽദാർ / ERO -  സ്ഥലം മാറ്റം 20/06/2019 📥
തഹസിൽദാർ / ERO -  സ്ഥലം മാറ്റം 19/06/2019 📥 
തഹസിൽദാർ / എസ്. എസ് - ഗ്രേഡ് (1) 02/05/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്. എസ് - ഗ്രേഡ് (2) 02/05/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം 08/03/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലം മാറ്റം 06/03/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ്- സ്ഥാനക്കയറ്റം (ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്) 06/03/2019 📥
പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ഇ.ആർ.ഒ- സ്ഥലം മാറ്റം 19/02/2019 📥
തഹസിൽദാർ / എസ്.എസ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം & സ്ഥലം മാറ്റം 19/02/2019 📥