റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title

Date Download

ഡി.പി.സി ഹയർ അഡ്‌ഹോക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച്

18/01/2023 📥

വകുപ്പുതല പ്രൊമോഷ​ന്‍ കമ്മിറ്റി-(ഹയ‍‍‌‌‍‌‍‍‌ര്‍)യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സി.ആര്‍‌ സമ‌‌ര്‍പ്പിക്കുന്നത്

05/11/2020 📥
ഡി.പി.സി(ലോവര്‍)2021-കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 22/10/2020     📥
അഡ്ഹോക് ഡി.പി.സി(ലോവര്‍)2020-കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19/06/2020 📥
ലോവർ ഡി.പി.സി. സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് - തഹസിൽദാർ 31/12/2018 📥 
ലോവർ ഡി.പി.സി. സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് - തഹസിൽദാർ 18/12/2018 📥