റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

 

     
ശ്രീമതി ടിങ്കു ബിസ്വാൾ ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ  സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ
  ഡോ.എ.കൗശിഗൻ  ഐ.എ.എസ്
കമ്മീഷണർ