റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ, സർവേ, റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ പൗരന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരമായ ഭരണം നൽകുക എന്നതാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.