റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0481

 2562201

 2563425

 2562650

 2562001

 8547610053

 9446564800

 2564800
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍ 0481

  2562001

  2570057

 9447029007

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0481

 2251549

 2564800

 

 2711800

 8547610053

 

 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0481

  2560085

 

  

8547610056

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0481

 2563425

 2562201

 

8547610055

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0481

  2563425

  2562201

  

8547610057

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (പൊന്നുംവില)  0481

 2563425 

 2562201

8547610054

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1   0481   2562315 9447186315
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1   കോട്ടയം  0481   2568007
 2   ചങ്ങനാശ്ശേരി  0481   2420037
 3   കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  0482   202331
 4   മീനച്ചില്‍  0482   2212325
 5   വൈക്കം  048292   31331

 

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്

 

         
വാഴപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ്     0481 2423427 8547612302
കുറിച്ചി     0481 2321990 8547612303
വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക്     0481 2410428 8547612304
ചങ്ങനാശ്ശേരി     0481 2423371 8547612305
തൃക്കൊടിത്താനം     0481 2444004 8547612306
ചെത്തിപ്പുഴ     0481 2725555 8547612307
പായിപ്പാട്     0481 2447225 8547612308
മാടപ്പളളി     0481 2475471 8547612309
വാകത്താനം     0481 2461350 8547612310
നെടുങ്കുന്നം     0481 2415210 8547612311
കറുകച്ചാൽ     0481 2486868 8547612312
വാഴൂർ     0481 2454890 8547612313
കങ്ങഴ     0481 2496384 8547612314
വെള്ളാവൂർ     4828 248326 8547612315
തോട്ടയ്ക്കാട്     0481 2468586 8547612316

 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക്

 

         
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി     4828 206690 8547612402
മുണ്ടക്കയം     4828 274360 8547612403
ചിറക്കടവ്     4828 223689 8547612404
എലിക്കുളം     4822 227675 8547612405
കൂവപ്പള്ളി     4828 251232 8547612406
ഇടക്കുന്നം     4828 271844 8547612407
ഇളംകുളം     4828 265620 8547612408
കൂട്ടിക്കൽ     4828 286068 8547612409
മണിമല     4828 248089 8547612410
എരുമേലി തെക്ക്     4828 211737 8547612411
ചെറുവള്ളി     4828 262682 8547612412
എരുമേലി വടക്ക്     4828 274760 8547612413
കോരുത്തോട്         8547618427

 

കോട്ടയം താലൂക്ക്

 

       
കോട്ടയം ടൗൺ ബ്ലോക്ക്   0481 2584947 8547612502
തിരുവാർപ്പ്     0481 2382620 8547612503
വിജയപുരം     0481 2575546 8547612504
വേളൂർ     0481 2382610 8547612505
മുട്ടമ്പലം ടൗൺ ബ്ലോക്ക്   0481 2578441 8547612506
ചെങ്ങളം തെക്ക്     0481 2517277 8547612507
കുമരകം     0481 2526047 8547612508
ഏറ്റുമാനൂർ     0481 2533070 8547612509
അതിരമ്പുഴ     0481 2732067 8547612510
കൈപ്പുഴ     0481 2711373 8547612511
ആർപ്പൂക്കര     0481 2599711 8547612512
അയ്മനം     0481 2515139 8547612513
ഓണംതുരുത്ത്     0481 2713800 8547612514
പേരൂർ     0481 2792136 8547612515
പെരുമ്പായിക്കാട്     0481 2310059 8547612516
പുതുപ്പള്ളി     0481 2353398 8547612517
പാമ്പാടി     0481 2508219 8547612518
നാട്ടകം     0481 2361810 8547612519
പനച്ചിക്കാട്     0481 2331695 8547612520
മണർക്കാട്     0481 2373440 8547612521
മീനടം     0481 2556790 8547612522
ആനിക്കാട്     0481 2552076 8547612523
കൂരോപ്പട     0481 2701867 8547612524
അകലക്കുന്നം     0481 2551975 8547612525
അയർക്കുന്നം     0481 2545921 8547612526
ചെങ്ങളം കിഴക്ക്     0481 2704960 8547612527

 

മീനച്ചൽ താലൂക്ക്

 

         
കുറുവിലങ്ങാട്     4822 231388 8547612602
വെളിയന്നൂർ     4822 244754 8547612603
വെള്ളിലാപ്പള്ളി     4822 262828 8547612604
കിടങ്ങൂർ     4822 257758 8547612605
കാണക്കാരി     4812 533055 8547612606
ഇലയ്ക്കാട്     4822 250290 8547612607
കുറുച്ചിത്താനം     4822 250289 8547612608
ഉഴവൂർ     4822 249407 8547612609
രാമപുരം     4822 262982 8547612610
മോനിപ്പള്ളി     4822 243402 8547612611
ളാലം     4822 210711 8547612612
പുലിയന്നൂർ     4822 206473 8547612613
മീനച്ചിൽ     4822 269449 8547612614
ഭരണങ്ങാനം     4822 238057 8547612615
പൂവരണി     4822 238058 8547612616
വള്ളിച്ചിറ     4822 210411 8547612617
കടനാട്     4822 222373 8547612618
കൊണ്ടൂർ     4822 276282 8547612619
പൂഞ്ഞാർ വടക്കേക്കര     4822 280971 8547612620
പൂഞ്ഞാർ നടുഭാഗം     4822 277993 8547612621
പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര     4822 277996 8547618426
പൂഞ്ഞാർ             4822     277996 8547612622
മേലുകാവ്     4822 220244 8547612623
തലപ്പലം     4822 276262 8547612624
തീക്കോയി     4822 280500 8547612625
ഈരാറ്റുപേട്ട     4822 277200 8547612626
മൂന്നിലവ്     4822 287057 8547612627
കടപ്ലാമറ്റം         8547618452

 

വൈക്കംതാലൂക്ക്

 

         
വൈക്കം     4829 215192 8547612702
നടുവില     4829 215216 8547612703
വടക്കേമുറി     4829 225275 8547612704
ചെമ്പ്     4829 274071 8547612705
കുലശേഖരമംഗലം     4829 236533 8547612706
തലയാഴം     4829 277431 8547612707
വെച്ചൂർ     4829 277430 8547612708
വടയാർ     4829 236882 8547612709
വെള്ളൂർ     4829 258242 8547612710
മുളക്കുളം     4829 252700 8547612711
കടുത്തുരുത്തി     4829 284622 8547612712
മാഞ്ഞൂർ     4829 242060 8547612713
ഞീഴൂർ     4829 263500 8547612714
കല്ലറ     4829 268850 8547612715
മുട്ടുചിറ     4829 282817 8547612716
കോതനല്ലൂർ     4829 242290 8547612717
ഉദയനാപുരം         8547618428
റ്റി.വി.പുരം         8547618429