റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0468 

 2222515   

 2222507

 2222505

 8547610034 

 9446504515

 2222507

 2222508 

 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0468 

 2222505 

9447029008

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0468 

 2222507 

9446504515

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0468 

  2320940 

  

8547610037

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0468  

 2222515 

8547610036

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0468  

 2222515 

 

8547610038

 

  

 
ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 തിരുവല്ല  0469   2601202  9447114902
 2 അടൂര്‍ 04734   224827  9447799827
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 കോഴഞ്ചേരി  0468   2222221
 2 മല്ലപ്പള്ളി  0469   2682293
 3 അടൂര്‍  04734   224826
 4 റാന്നി  04735   227442
 5 തിരുവല്ല   0469   2601303
 6 കോന്നി  0468   2240087
  വില്ലേജ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
 

 

കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക്

 

   
   കോഴഞ്ചേരി  0468 2279525  8547611102
   പത്തനംതിട്ട  0468 2322403  8547611103
   മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി  0468 2279533  8547611104
   ഓമല്ലൂർ  0468 2355668  8547611105
   ആറന്മുള  0468 2318789  8547611106
   കുളനട  0468 2262266  8547611108
   ഇലന്തൂർ  0468 2263291  8547611109
  നാരങ്ങാനം  0468 2217717 8547611110
  കിടങ്ങന്നൂർ  0468 2289002 8547611121
  മെഴുവേലി  0468 2259900 8547611122
  ചെന്നീർക്കര  0468 2229259 8547611123
 

 

അടൂ൪ താലൂക്ക്

 

   
  പെരിങ്ങനാട്  4734 224246 8547611202
  അടൂർ  4734 224231 8547611203
  ഏറത്ത്  4734 221383 8547611204
  കടമ്പനാട്  4734 284465 8547611205
  പള്ളിക്കൽ  4734 288300 8547611206
  പന്തളം തെക്കേക്കര  4734 268266 8547611207
  പന്തളം  4734 251070 8547611208
  ഏഴംകുളം  4734 243500 8547611209
  ഏനാദിമംഗലം  4734 247723 8547611210
  ഏനാത്ത്  4734 210545 8547611212
  കൊടുമൺ  4734 280495 8547611214
  അങ്ങാടിക്കൽ  4734 280494 8547611215
  കൂരമ്പാല  4734 251075 8547611216
  തുമ്പമൺ   8547618433
 

 

 കോന്നി താലൂക്ക്

 

   
  കലഞ്ഞൂർ  4734 272281 8547611211
  കൂടൽ  4734 272282 8547611213
  അരുവാപ്പുലം  0468 2340669 8547611120
  ഐരവൺ  0468 2340668 8547611119
   കോന്നി  0468 2340671  8547611117
   കോന്നിത്താഴം  0468 2349879  8547611118
   പ്രമാടം  0468  2336175  8547611113
   വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം  0468  2306454  8547611114
   വള്ളിക്കോട്  0468  2355667  8547611112
  മൈലപ്ര 1135 2322415 8547611115
  മലയാലപ്പുഴ  0468 2302450  8547611116
  തണ്ണിത്തോട്  0468 2382211  8547611107
  ചിറ്റാർ  4735 256364  8547611411
   സീതത്തോട്  4735 256364  8547611411
 

 

തിരുവല്ല താലൂക്ക്

 

   
   നിരണം  0469 2617533  8547611302
   കടപ്ര  0469  2617544  8547611303
   നെടുമ്പ്രം  0469 2642382  8547611304
   പെരിങ്ങര  0469 2601676  8547611305
   കാവുംഭാഗം  0469 2601656  8547611306
   തിരുവല്ല(മുൻസിപ്പാലിറ്റി)  0469 2601659  8547611307
   കുറ്റപ്പുഴ  0469 2741522  8547611308
  ഇരവിപേരൂർ  0469 2609435  8547611309
   കോയിപ്രം  0469 2661880  8547611310
   തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി  0469 2779540  8547611311
   കുറ്റൂർ  0469 2616100  8547611312
   കവിയൂർ  0469 2619549  8547611313
 

 

 റാന്നി താലൂക്ക്

 

   
   റാന്നി  04735 229365  8547611402
   ചെറുകോൽ  0469 279496   8547611403
   അയിരൂർ  4735  231800  8547611404
   കൊല്ലമുള  4735 264242  8547611405
   അങ്ങാടി  4735 229364  8547611406
   പഴവങ്ങാടി  4735 229363  8547611407
   ചേത്തക്കൽ  4735 261571  8547611408
   പെരിനാട്  4735 241472  8547611409
   വടശ്ശേരിക്കര  4735 253750  8547611410
   അത്തിക്കയം  4735 270622  8547611412
 

 

മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക്

 

   
   മല്ലപ്പള്ളി  0469 2680039  8547611502
  ആനിക്കാട് 0469 2686386 8547611503
  കുന്നന്താനം 0469 2690800 8547611504
   കല്ലുപ്പാറ  0469 2678980 8547611505
  പുറമറ്റം 0469 2666278 8547611506
  കോട്ടാങ്ങൽ 0469 2689344 8547611507
  പെരുമ്പട്ടി 0469 2697858 8547611508
  ഏഴുമറ്റൂർ 0469 2795677 8547611509
  തെള്ളിയൂർ 0469 2752056 8547611510