റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

നമ്പർ  ഓഫീസ് കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0477

 2251675

 2251720

 8547610042

 9447495001

 2251549
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0477

  2251720

  

9447129011

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0477

 2251549

 

8547610042

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0477

  2251801

  

8547610045

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0477

 2251675

 

8547610044

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.ആര്‍)   0477

  2251675

  

8547610046

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  0477

 2251675

 

8547610043

 
8 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം) 0477

 

8547610047

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1  0477  2263441 9447495002
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  ചേര്‍ത്തല  0478  2813103
 2  അമ്പലപ്പുഴ  0477  2253771
 3  കുട്ടനാട്   0477  2702221
 4  കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി  0479  2412797
 5   മാവേലിക്കര  0479  2302216
 6  ചെങ്ങന്നൂര്‍  0479  2452334
  വില്ലേജ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
 

 

ചെങ്ങന്നൂ൪

 

   
  പുതുപ്പള്ളി 0479 2445700 8547611602
  കായംകുളം 0479 2441090 8547611603
  പത്തിയൂർ 0479 2436017 8547611604
  കീരിക്കാട് 0479 2437001 8547611605
  കണ്ടല്ലൂർ 0479 2433600 8547611606
  ആറാട്ടുപുഴ  0479 2489240 8547611607
  മുതുകുളം 0479 2470450 8547611608
  ചേപ്പാട് 0479 2400202 8547611609
  കൃഷ്ണപുരം 0479 2441211 8547611610
  ചിങ്ങോലി 0479 2485933 8547611611
  പള്ളിപ്പാട് 0479 2407693 8547611612
  ഹരിപ്പാട് 0479 2418545 8547611613
  വിയപുരം 0479 2318439 8547611614
  ചെറുതന 0479 2418547 8547611615 
  കാർത്തികപ്പള്ളി 0479 2486300 8547611616
  കുമാരപുരം 0479 2418546 8547611617
  കരുവാറ്റ 0479 2141208 8547611618
  തൃക്കുന്നപ്പുഴ 0479 2480360 8547611619
 

 

മാവേലിക്കര താലൂക്ക്

 

   
  പെരിങ്ങാല 0479 2347778 8547611702
  കണ്ണമംഗലം 0479 2340209 8547611703
  തൃപ്പെരുന്തുറ 0479 2324078 8547611704
  ചെന്നിത്തല 0479 2324079 8547611705
  മാവേലിക്കര 0479 2340208 8547611706
  തെക്കേക്കര 0479 2327778 8547611707
  തഴക്കര 0479 2340223 8547611708
  വെട്ടിയാർ 0479 2356370 8547611709
  വള്ളികുന്നം 0479 2338151 8547611710
  താമരക്കുളം 0479 2371868 8547611711 
  ഭരണിക്കാവ് 0479 2331400 8547611712
  കറ്റാനം 0479 2331500 8547611713
  നൂറനാട് 0479 2375820 8547611714
  പാറമേൽ 0479 2389800 8547611715
  ചുനക്കര 0479 2378277 8547611716
 

 

ചെങ്ങന്നൂ൪ താലൂക്ക്

 

   
  ചെങ്ങന്നൂർ 0479 2452650 8547611802
  മുളക്കുഴ 0479 2467515 8547611803
  വെൺമണി 0479 2352016 8547611804
   പാണ്ടനാട് 0479 2450332  8547611805
  തിരുവൻവണ്ടൂ൪  0479 2426700 8547611806
  മാന്നാ൪  0479 2310913 8547611807
  കുരട്ടിശ്ശേരി  0479 2310914  8547611808
  പുലിയൂ൪  0479 2466168  8547611809
  ചെറിയനാട്  0479 2351990 8547611810
  ആലാ  0479 2362526  8547611811
  എണ്ണക്കാട് 0479 2466161  8547611812
 

 

കുട്ടനാട് താലൂക്ക് 

 

   
  തലവടി  0477 2210253  8547611902
  തകഴി 0477 2275599  8547611903
  ചമ്പക്കുളം 0477  2615650  8547611904
  നെടുമുടി  0477  2617053  8547611905
  മുട്ടാ൪  0477  2219821  8547611906
  എടത്വാ  0477 2210255 8547611907
  കൈനക്കരി സൗത്ത് 0477  2725541  8547611908
  കൈനക്കരി നോ൪ത്ത്  0477  2725542  8547611909
  പുളിങ്കുന്ന്  0477  2615649  8547611910
  കാവാലം  0477  2748030  8547611911
  രാമങ്കരി  0477  2704630  8547611912
  കുന്നുമ്മ  0477  2747016  8547611913
  നീലംപേരൂ൪ 0477  2710928  8547611914
  വെളിയനാട്  0477  2753649  8547611916
 

 

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക്

 

   
  അമ്പലപ്പുഴ   0477 2271650  8547612102
  അമ്പലപ്പുഴ നോ൪ത്ത്    8547618423 
  പാതിരപ്പള്ളി   0477 2249223 8547612103 
  മുല്ലയ്ക്കൽ  0477 2230192 8547612104 
  പരവൂ൪ 0477 2269567 8547612105
  പുന്നപ്ര  0477 2288370 8547612106
  ആലപ്പുഴ വെസ്റ്റ് 0477 2237198 8547612107
  കോമളപുരം 0477 2258828 8547612108
  പുറക്കാട് 0477 2271670 8547612109
  ആര്യാട് സൗത്ത് 0477 2234630 8547612110 
  കലവൂ൪ 0477 2869135 8547612111
  കരുമാടി 0477 2271660 8547612112
  പഴവീട് 0477 2267470 8547612113
  മണ്ണഞ്ചേരി 0477 2290900 8547612114
 

 

ചേ൪ത്തല താലൂക്ക്

 

   
  വയലാ൪ ഈസ്റ്റ്  0478 2594899 8547612202
  ചേ൪ത്തല നോ൪ത്ത്   0478 2818514 8547612203
  ചേ൪ത്തല സൗത്ത്  0478 2818513 8547612204
  തണ്ണീ൪മുക്കം നോ൪ത്ത്  0478 2583991 8547612205
  തണ്ണീ൪മുക്കം സൗത്ത്  0478 2868660 8547612206 
  പട്ടണക്കാട്  0478 2594799 8547612207
  കൊക്കോതമംഗലം  0478 2818515 8547612208
  കഞ്ഞിക്കുഴി  0478 2869618 8547612209
  മാരാരിക്കുളം  നോ൪ത്ത്   04782860843 8547612210
  കടക്കരപ്പള്ളി  0478 2181154 8547612211
  അരൂ൪  0478 2871435 8547612212
  കുത്തിയതോട്  0478 2561821 8547612213
  തൂറവൂ൪ സൗത്ത്  0478 2561823 8547612214
  പള്ളിപ്പുറം  0478 2552328 8547612215
  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി  0478 2534272 8547612216
  പാണാവള്ളി  0478 2522455 8547612217
  അരുക്കുറ്റി  0478 2187138 8547612218
  ഏഴുപുന്ന  0478 2561824 8547612219
  കോടംതുരുത്ത്  0478 2561822 8547612220
  പെരുമ്പളം  0478 2512820 8547612221
  അറുതുങ്കൽ   8547618422