റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0491 

 2505309

 2505266

8547610093

9447735010

 2505008 
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0491 

  2505266

  2533026

  

8547610100

9387288266

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം 0491 

 2505008

 

9447735010

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍) 0491

  2505160 

  

8547610096

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0491 

 2534110

 

8547610095

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0491 

  2534110 

  

8547610097

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (പൊന്നുംവില)  0491 

 2534110 

 

8547610094

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1  0491   2535585  9447735011
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  പാലക്കാട്   0491   2505770
 2   ചിറ്റൂര്‍  0492   3224740
 3 ആലത്തൂര്‍  0492   2222324
 4  ഒറ്റപ്പാലം  0466   2244322
 5 മണ്ണാർകാട്‌   0492   4222397
 6 പട്ടാമ്പി  0466   2209103

 

ചിറ്റൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
വടകരപ്പതി     4923 273338 8547614702
ഒഴലപ്പതി     4923 235593 8547614703
എരുത്തംപതി     4923 236048 8547614704
കോഴിപ്പതി     4923 273081 8547614705
വലിയവള്ളംപതി     4923 272872 8547614706
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ     4923 273187 8547614707
നല്ലേപ്പിള്ളി     4923 283493 8547614708
തത്തമംഗലം     4923 228232 8547614709
മൂലത്തറ     4923 234378 8547614710
ചിറ്റൂർ     4923 221911 8547614711
പെരുമാട്ടി     4923 200037 8547614712
തെക്കേദേശം     4923 283511 8547614713
പട്ടഞ്ചേരി     4923 232808 8547614714
വണ്ടിത്താവളം         8547614715
കൊടുവായൂർ-1     4923 251959 8547614716
കൊടുവായൂർ-2     4923 205267 8547614717
മുതലമട-1     4923 206618 8547614718
മുതലമട-2     4923 206678 8547614719
പല്ലശ്ശന     4923 268657 8547614720
കൊല്ലങ്കോട്-1     4923 263003 8547614721
വടവന്നൂർ     4923 216001 8547614722
കൊല്ലങ്കോട്-2     4923 262976 8547614723
എലവഞ്ചേരി     4923 266496 8547614724
പുതുനഗരം     4923 251960 8547614725
നെന്മാറ     4923 241755 8547614726
വല്ലങ്ങി     4923 241754 8547614727
കയറാടി     4923 245604 8547614728
നെല്ലിയാമ്പതി     4923 246604 8547614729
തിരുവാഴിയാട്     4923 241752 8547614730
അയിലൂർ     4923 241753 8547614731

 

ആലത്തൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
ആലത്തൂർ     4922 222469 8547614802
എരുമയൂർ-1     4922 210991 8547614803
എരുമയൂർ-2     4922 235400 8547614804
മേലാർകോട്     4922 244048 8547614805
വണ്ടാഴി-1     4922 260866 8547614806
വണ്ടാഴി-2     4922 260867 8547614807
കിഴക്കഞ്ചേരി-1     4922 204411 8547614808
കിഴക്കഞ്ചേരി-2     4922 261200 8547614809
വടക്കഞ്ചേരി-1     4922 258128 8547614810
വടക്കഞ്ചേരി-2     4922 258097 8547614811
കണ്ണമ്പ്ര-1     4922 267422 8547614812
കണ്ണമ്പ്ര-2     4922 267424 8547614813
പുതുക്കോട്     4922 267191 8547614814
കാവശ്ശേരി-1     4922 224377 8547614815
കാവശ്ശേരി-2     4922 237830 8547614816
തരൂർ-1     4922 206220 8547614817
തരൂർ-2     4922 206234 8547614818
മംഗലം ഡാം     4922 263381 8547614819
തേൻകുറുശ്ശി-1     4922 284766 8547614820
തേൻകുറുശ്ശി-2     4922 235551 8547614821
കുഴൽമന്ദം-1     4922 273016 8547614822
കുഴൽമന്ദം-2     4922 273094 8547614823
മാത്തൂർ-1     4922 215192 8547614824
മാത്തൂർ-2     4922 215265 8547614825
കുത്തനൂർ-1     4922 240458 8547614826
കുത്തനൂർ-2     4922 240424 8547614827
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി-1     4922 217066 8547614828
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി-2     4922 217280 8547614829
കോട്ടായി-1     4922 286049 8547614830
കോട്ടായി-2     4922 286048 8547614831

 

പാലക്കാട് താലൂക്ക്

 

         
പാലക്കാട്-1     0491 2503591 8547614902
പാലക്കാട്-2     0491 2533280 8547614903
പാലക്കാട്-3     0491 2546147 8547614904
അകത്തേത്തറ     0491 2552160 8547614905
മലമ്പുഴ-1     0491 2816132 8547614906
മലമ്പുഴ-2     0491 2533191 8547614907
മരുതാറോഡ്     0491 2573806 8547614908
പിരായിരി     0491 2534640 8547614909
കണ്ണാടി-1     0491 2528640 8547614910
കണ്ണാടി-2         8547614911
യാക്കര     0491 2505033 8547614912
പറളി-1         8547614913
പറളി-2         8547614914
മങ്കര         8547614915
മണ്ണൂർ     0492 2109855 8547614916
കേരളശ്ശേരി         8547614917
കോങ്ങാട്-1     0492 2847175 8547614918
കോങ്ങാട്-2     0492 2847548 8547614919
മുണ്ടൂർ-1         8547614920
മുണ്ടൂർ-2     0491 2847227 8547614921
പുതുപ്പരിയാരം-1     0491 2553510 8547614922
പുതുപരിയാരം-2     0491 2552208 8547614923
എലപ്പുള്ളി-1     0491 2584918 8547614924
എലപ്പുള്ളി-2     0491 2584935 8547614925
പുതുശ്ശേരി ഈസ്റ്റ്     0491 2863226 8547614926
പുതുശ്ശേരി സെൻട്രൽ     0491 2569692 8547614927
പുതുശ്ശേരി വെസ്റ്റ്     0491 2106442 8547614928
കൊടുമ്പ്     0491 2106253 8547614929
പെരുവേമ്പ     4923 251946 8547614930
പോൽപ്പുള്ളി     4923 221931 8547614931

 

ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക്

 

         
ഒറ്റപ്പാലം-1     0466 2248795 8547615102
ഒറ്റപ്പാലം-2     0466 2248893 8547615103
ഷൊർണ്ണൂർ-1     0466 2224092 8547615104
ഷൊർണ്ണൂർ-2     0466 2224045 8547615105
വാണിയംകുളം-1     0466 2226651 8547615106
വാണിയംകുളം-2     0466 2226681 8547615107
അനങ്ങാടി     0466 2242860 8547615108
ചളവറ         8547615109
ലക്കടി പേരൂർ-1         8547615110
ലക്കടി പേരൂർ-2     0466 2873947 8547615111
അമ്പലപ്പാറ-1     0466 2240240 8547615112
അമ്പലപ്പാറ-2         8547615113
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം-1     0466 2260270 8547615114
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം-2     0466 2261073 8547615115
കരിമ്പുഴ-1     0466 2260271 8547615116
കരിമ്പുഴ-2     0466 2269390 8547615117
കടമ്പഴിപ്പുറം-1     0466 2268081 8547615118
കടമ്പഴിപ്പുറം-2     0466 2275534 8547615119
വെള്ളിനേഴി     0466 2207733 8547615120
ചേർപ്പളശ്ശേരി     0466 2284286 8547615121
തൃക്കാടിരി-1     0466 2282658 8547615122
തൃക്കാടിരി-2     0466 2285017 8547615123
നെല്ലായ     0466 2288181 8547615131
പൂക്കോട്ടുകാവ്         8547618466

 

മണ്ണാ൪ക്കാട് താലൂക്ക്

 

         
അലനല്ലൂർ-1     4924 263597 8547615202
അലനല്ലൂർ-2     4924 260638 8547615203
അലനല്ലൂർ-3     4924 267009 8547615204
തച്ചനാട്ടുകര-1     4924 237400 8547615205
തച്ചനാട്ടുകര-2     4924 234771 8547615206
കോട്ടോപ്പാടം-1         8547615207
കോട്ടോപ്പാടം-2     4924 236578 8547615208
കോട്ടോപ്പാടം-3         8547615209
കുമരംപുത്തൂർ     4924 208821 8547615210
മണ്ണാർകാട്-1     4924 226753 8547615211
മണ്ണാർകാട്-2     4924 226734 8547615212
പൊറ്റശ്ശേരി-1     4924 239365 8547615213
പൊറ്റശ്ശേരി-2     4924 226742 8547615214
കരിമ്പ-1     4924 240939 8547615215
കരിമ്പ-2     4924 246076 8547615216
കാരക്കുറുശ്ശി     4924 244063 8547615217
പയ്യനേടം     4924 232527 8547615218
പാലക്കയം     4924 256250 8547615219
തച്ചമ്പാറ     4924 244695 8547615220
അഗളി     4924 254225 8547615221
പുതൂർ         8547615222
ഷോളയൂർ     4924 209646 8547615223
കോട്ടത്തറ     4924 209490 8547615224
പാടവയൽ         8547615225
കള്ളമല         8547615226

 

പട്ടാമ്പി താലൂക്ക്

 

         
പട്ടാമ്പി     0466 2209207 8547615124
ഓങ്ങല്ലൂർ-1     0466 2002025 8547615125
ഓങ്ങല്ലൂർ-2     0466 2233040 8547615126
മുതുതല     0466 2002348 8547615127
തിരുവേഗപ്പുറ     0466 2219702 8547615128
കൊപ്പം     0466 2265649 8547615129
കുലുക്കല്ലൂർ     0466 2216343 8547615130
വല്ലപ്പുഴ     0466 2235263 8547615132
വിളയൂർ     0466 2262578 8547615133
പരുതൂർ     0466 2238090 8547615134
തൃത്താല     0466 2270472 8547615135
പട്ടിത്തറ     0466 2205576 8547615136
കപ്പൂർ     0466 2277218 8547615137
ആനക്കര     0466 2253095 8547615138
ചാലിശ്ശേരി     0466 2255700 8547615139
നാഗലശ്ശേരി     0466 2371033 8547615140
തിരുമിറ്റക്കോട്-1     0466 2259875 8547615141
തിരുമിറ്റക്കോട്-2     0466 2259990 8547615142