സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾറൂം(സിഎൽആർ ഓഫീസ് )--- 04712331639 ,1070 (ടോൾ ഫ്രീ ).

എസ് ഇ ഓ സി (സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ) ----04712364424   

 എസ് ഡി എം എ (സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്‌റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് അതോറിറ്റി)---04712331345  ,1079 (ടോൾ ഫ്രീ ).     

 

ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ നമ്പറുകൾ 

 

# ജില്ല ഫോൺ വാട്സാപ്പ്
1 തിരുവനന്തപുരം 0471 2730045 9497711281
2 കൊല്ലം 0474 2794002 9447677800
3 പത്തനംതിട്ട 0468 2322515 8078808915
4 ആലപ്പുഴ 0477 2238630 9495003640
5 കോട്ടയം 0481 2304800 9446562236
6 ഇടുക്കി 0486 2233111 9383463036
7 എറണാകുളം 0484 2423513 7902200400
8 തൃശ്ശൂർ 0487 2362424 9447074424
9 പാലക്കാട് 0491 2505309 8301803282
10 മലപ്പുറം 0483 2736320 9383463212
11 കോഴിക്കോട്  0495 2371002 9446538900
12 വയനാട് 04936 204151 9446394126
13 കണ്ണൂർ 0497 2713266 9446682300
14 കാസർഗോഡ് 0499 4257700 9446601700