റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   04862 

 

 

 

 232242

 232303

 233101

 233103

8547610061

9446303036

 233056
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  04862

 

 

  233101

  233103

  

9447032252

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  04862

 

  233056 

  232288

8547610061

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  04862

  233037 

8547610064

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   04862

 

 232366 

 

8547610063

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ & എല്‍.ആര്‍)   04862

   

 232366 

  

8547610065

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  

 

 

8547610062

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1  04862    232231 9447184231
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  തൊടുപുഴ  04862   222503
 2  ദേവികുളം  04865   264231
 3  പീരുമേട്    04869   232077
 4  ഉടുമ്പന്‍ചോല  04868  232050
 5   ഇടുക്കി  04862   235361
തൊടുപുഴ താലൂക്ക്          
തൊടുപുഴ     4862 222098 8547612802
മുട്ടം     4862 257210 8547612803
കാരിക്കോട്     4862 222848 8547612804
ആലക്കോട്     4862 277855 8547612805
കുമാരമംഗലം     4862 200213 8547612806
മണക്കാട്     4862 202313 8547612807
കരിങ്കുന്നം     4862 243980 8547612808
പുറപ്പുഴ     4862 274482 8547612809
കരിമണ്ണൂർ     4862 263443 8547612810
ഉടുമ്പന്നൂർ     4862 270900 8547612811
നെയ്‌ശ്ശേരി     4862 263870 8547612812
വണ്ണപ്പുറം     4862 246500 8547612813
കോടിക്കുളം     4862 264952 8547612814
കുടയത്തൂർ     4862 257220 8547612815
വെള്ളിയാമറ്റം     4862 277863 8547612816
അറക്കുളം     4862 253388 8547612818
ഇലപ്പള്ളി     4862 288092 8547612819

 

ഇടുക്കി താലൂക്ക്

 

         
ഇടുക്കി     4862 232393 8547612817
കഞ്ഞിക്കുഴി     4862 239582 8547612820
ഉപ്പുതോട്     4862 230888 8547613210
തങ്കമണി     4868 275293 8547613215
വാത്തിക്കുടി     4868 260302 8547613209
കൊന്നത്തടി     4868 262902 8547613205
കട്ടപ്പന     4868 273300 8547613221
അയ്യപ്പൻകോവിൽ     4869 244524 8547613217
കാഞ്ചിയാർ         9447602319

 

പീരുമേട് താലൂക്ക്

 

         
പെരുവന്താനം     4869 280970 8547612902
കൊക്കയാർ     4828 284404 8547612903
വാഗമൺ     4828 248432 8547612904
ഏലപ്പാറ     4828 242897 8547612905
ഉപ്പുതറ     4828 244756 8547612906
പീരുമേട്     4869 232765 8547612907
മ്ലാപ്പാറ     4828 281008 8547612908
പെരിയാർ     4828 224243 8547612909
മഞ്ചുമല     4828 253362 8547612910
കുമളി     4828 224252 8547612911

 

ദേവികുളം താലൂക്ക്

 

         
മന്നാംകണ്ടം     4864 222002 8547613102
വെള്ളത്തൂവൽ     4864 276201 8547613103
പള്ളിവാസൽ     4864 263212 8547613104
കുഞ്ചിത്തണ്ണി     4865 263124 8547613105
ആനവിരട്ടി     4864 279241 8547613106
കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ്     4865 264376 8547613107
മറയൂർ     4865 252224 8547613108
കീഴാന്തൂർ     4865 264401 8547613109
കാന്തല്ലൂർ     4865 246398 8547613110
കൊട്ടാകമ്പൂർ         8547613111
വട്ടവട         8547613112
മാങ്കുളം         8547613113
മൂന്നാർ         8547618436
ഇടമലക്കുടി         8547618437

 

ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക്

 

         
ശാന്തമ്പാറ     4868 247182 8547613202
ചിന്നക്കനാൽ     4868 249628 8547613203
രാജാക്കാട്     4868 241084 8547613204
പൂപ്പാറ     4868 247183 8547613206
രാജകുമാരി     4868 244021 8547613207
ബൈസൻവാലി     4865 265122 8547613208
കൽക്കൂന്തൽ     4868 232082 8547613211
പാറത്തോട്     4868 232025 8547613212
ഉടുമ്പൻചോല     4868 237865 8547613213
കാന്തിപ്പാറ     4868 244022 8547613214
ചതുരംഗപാറ     4868 237866 8547613216
ചക്കുപള്ളം     4868 283011 8547613218
വണ്ടൻമേട്     4868 288335 8547613219
പാമ്പാടുംപാറ     4868 221937 8547613220
കരുണാപുരം     4868 221944 8547613222
ആനവിലാസം     4869 263491 8547613223
അണക്കര     4868 288339 8547613224
ഇരട്ടയാർ         8547618438